Politica de confidențialitate

Fundația Comunitară Oradea, persoană juridică română, cu sediul în Oradea, str. Ștefan Odobleja nr. 24, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 4/N/2013, cod fiscal 31511820, înțelege să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul General de Protecția datelor, nr. 679 din 27 aprilie 2016, aplicabil în Uniunea Europeană (GDPR) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


Prin aceasta Politica îți aducem la cunoștință:

 • Anumite concepte importante referitoare la datele cu caracter personal;
 • Ce date personale prelucrăm;
 • În ce scop folosim aceste date;
 • Cui putem transmite datele;
 • Ce drepturi ai în ceea ce privește datele.

Ce sunt datele cu caracter personal?
Date cu caracter personal înseamnă orice informație sau informații care te identifică sau te pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc.


Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


Ce date cu caracter personal prelucrăm?
Categoriile de date personale pe care Fundația Comunitară Oradea le prelucrează sunt:

 • Informații de identificare și contact;
 • Date cu privire la istoricul colaborării cu persoanele vizate;
 • Fotografii și materiale video.

Toate datele tale personale sunt stocate în - Datele pe care le colectăm în legătură cu grantee și sponsorii noștri sunt arhivate în dulapuri închise la care are acces doar echipa executivă; toate datele în format electronic sunt stocate pe dispozitive externe parolate. Accesul la datele personale se face prin user și parolă, doar de către angajații fundației pe perioada în care îndeplinesc această calitate. În baza contractului de muncă angajații își asumă individual confidențialitatea și protecția datelor cu care intră în contact pe parcursul activității.


În ce scop prelucrăm datele?
Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către FCO în următoarele scopuri:

 • Transmiterea informațiilor cu privire la programul, fondul sau evenimentul susținut în cadrul FCO;
 • Comunicarea noilor programe derulate de FC în Oradea, care pot fi de interes pentru persoanele vizate;
 • Promovarea activităților derulate în cadrul programelor finanțate de FCO;
 • Îndeplinirea obligațiilor de plată a donațiior și sponsorizărilor;
 • Felicitarea donatorilor pentru ziua de naștere.

Prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământul tău exprimat în mod expres, prin semnarea contractelor de donație și sponsorizare, prin completarea formularelor de susținere a proiectelor înscrise la evenimentele derulate de FCO, prin acceptarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-urile FCO. În alte situații, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația în vigoare în materie civilă, fiscală, administrativă etc.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Datele necesare prelucrării vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 5 ani în funcție de categoria de date cu caracter personal prelucrată. Acestea pot fi șterse la cerere pe parcursul acestei perioade, dacă este cazul.
Transferul datelor cu caracter personal
În momentul colectării datelor de contact ca urmare a completării unui formular de susținător pentru evenimentul Swimathon, Fundația Comunitară Oradea va transmite datele de contact și către ONG-ul, grupul de inițiativă sau școala susținută, cu scopul transmiterii de informații despre statusul proiectului susținut chiar de la echipa de proiect. Vom face acest lucru doar cu consimțământul expres al persoanelor vizate.
Fundația Comunitară Oradea prelucrează datele tale cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.
Responsabilitatea terților pentru securitatea și prelucrarea datelor tale personale
Fundația Comunitară Oradea depune toate eforturile necesare transmiterii în siguranță a datelor tale către terțe persoane, însă nu își asumă responsabilitatea pentru modalitatea de prelucrare și securizare a datelor de către aceștia. În situația compromiterii acestora ca urmare a unei breșe de securitate, te vom notifica imediat în conformitate cu procedurile de notificare cerute de lega aplicabilă.
Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Ne angajăm să verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Care sunt drepturile persoanei vizate?
În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, beneficiezi de următoarele drepturi:


• Dreptul de acces – înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că îți prelucrăm sau nu datele cu caracter personal, și în caz afirmativ acces la datele respective și la informații privind modul/modalitatea în care ele sunt prelucrate.
• Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele tale într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul ca acestea să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
• Dreptul la rectificare – oricând ne poți solicita să corectăm, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
• Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a ne solicita, fără întârzieri nejustificate, să îți fie șterse datele cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi sau îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. De asemenea, oricând, te poți opune prelucrării dacă nu există motive legitime care să prevaleze sau datele tale cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii sau acestea trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.
• Dreptul la restricționarea prelucrării – posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele situații expres prevăzute:
o exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm este contestată;
o prelucrarea datelor de către noi este ilegală și soliciți restricționarea utilizării lor de către noi;
o în cazul în care soliciți datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Restricționarea prelucrării se aplică pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.


Pentru orice clarificări, sugestii și intervenții pe datele personale ne poți contacta la adresa de e-mail: info@fundatiacomunitaraoradea.ro


Spune și altora despre acest eveniment